Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Świerczewo za 2014 rok

Powołanie Zarządu
Rok 2014 był czwartym rokiem działalności Zarządu Osiedla Świerczewo w I kadencji – został powołany 12 maja 2011 r. na II Sesji Rady Osiedla Świerczewo. Skład Zarządu nie uległ zmianie: Tomasz Wierzbicki (Przewodniczący), Dawid Abramowicz (Zastępca Przewodniczącego), Roman Koszuta oraz Błażej Szymański (członkowie).

Posiedzenia Zarządu
Zarząd zebrał się na 6 posiedzeniach w dniach: 12 lutego, 5 marca, 24 kwietnia, 5 czerwca, 14 lipca oraz 3 września. W trakcie minionego roku została podjęta 1 uchwała. Porządki obrad, protokoły oraz pozostałe materiały z posiedzeń są do wglądu w Oddziale Wspierania Jednostek Pomocniczych ? Wilda oraz pod adresem www.swierczewo.poznan.pl/pliki/Zarzad_Osiedla_2014_materialy.zip

Zadania Zarządu Osiedla
Zgodnie z obowiązującym Statutem Osiedla, Zarząd jako organ wykonawczy jest zobowiązany do realizacji zadań bieżących Osiedla. Należą do nich przede wszystkim:
? przygotowywanie i wykonywanie uchwał Rady Osiedla
? przygotowanie i realizacja planu wydatków
? zarządzanie mieniem przekazanym Osiedlu
? zapewnienie obiegu informacji pomiędzy organami Osiedla a mieszkańcami.
Realizacja powyższych zadań zostanie omówiona w kolejnych punkach.

Przygotowywanie i wykonywanie Uchwał Rady Osiedla
W 2014 r. Zarząd Osiedla przygotował 17 projektów uchwał. Dotyczyły one przede wszystkim uchwalenia zmian i realizacji planu wydatków Osiedla oraz opiniowania. Uchwały zostały przyjęte przez Radę Osiedla.

Przygotowanie i realizacja planu wydatków na 2014 r.
Plan wydatków Osiedla Świerczewo na 2014 r. został uchwalony przez Radę Osiedla 31 lipca 2013 r. oraz był nowelizowany dwukrotnie przez Radę Osiedla: 9 października 2013 r. oraz 7 maja 2014 r. Ostatecznie budżet kształtował się następująco:
wysokość budżetu: 318 489 zł (+ 200 000 zł grant)
w tym:

 • zadania własne: 14 697 zł
 • zadania zlecone jednostkom organizacyjnym: 303 792 zł
  w tym:

  • Zarząd Zieleni Miejskiej 209 642 zł (+ 200 000 zł grant)
  • Zarząd Dróg Miejskich 71 150 zł
  • Zarząd Transportu Miejskiego 10 000 zł
  • Wydział Oświaty 9 000 zł
  • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 4 000 zł

Do najważniejszych zadań należały:

 • Zagospodarowanie terenu Glinianek (kwota 174 642 zł + 200 000 zł grant; zostały wybudowane alejki o długości ok. 1 km, zamontowane ławki, kosze na śmieci, tablice kierunkowe; rozliczenie inwestycji przez ZZM stanowi Załącznik nr 1 do sprawozdania),
 • Budowa oświetlenia ul. Ignacego Daszyńskiego (kwota 40 000 zł; wykonano dokumentację techniczną oraz zamontowano oświetlenie ? latarnie typu LED),
 • Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych ul. K. Buczka/H. Kołłątaja oraz W. Korfantego (kwota 31 500 zł – prace porządkowe, koszenie trawy, opróżnianie koszy na śmieci, drobne prace modernizacyjne ? np. wymiana ogrodzenia siłowni, malowanie bramek)
 • Zagospodarowanie zielenią ul. Opolska/Jesionowa (kwota 15 000 zł; ZDM przygotował koncepcję oraz przeprowadził prace, ponadto ZDM dołożył kwotę ok. 55 tys. zł)
 • Montaż 3 wiat przystankowych (kwota 10 tys. zł; nowe wiaty zostały ustawione na przystankach: Świerczewo oraz Będzińska ? w dwóch kierunkach),
 • Budowa chodników ul. H. Kołłątaja (odc. Opolska – St. Okrzei oraz J. Wojkiewicza – E. Kwiatkowskiego) ? projekt (kwota 6 150 zł; w 2015 r. dzięki uzyskaniu grantu zostaną wykonane prace na odcinku Kwiatkowskiego ? Wojkiewicza).

Ponadto, w ramach przydzielonych środków celowych do rozdziału przez Osiedle wykonano:

 • z puli środków na prace remontowe w placówkach oświatowych: Opracowanie dokumentacji technicznej oraz remont dachu ? Przedszkole nr 43 (57 920,00 zł) oraz Remont ogrodzenia ? Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (20 000,00 zł)
 • z puli środków na remonty dróg gminnych (kwota 190 415,97 zł) – remonty:
  • chodnika w ul. Gostyńskiej (odc. Leszczyńska ? Szubińska, str. północna) ? 95 732,97 zł
  • chodnika w ul. Czereśniowej (str. południowa) ? 62 912,12 zł
  • chodników w ul. Cymsa i Kiedacza – 24 415,87 zł
  • chodnika w ul. Worcella
  • jezdni ul. Kwiatkowskiego (odc. Leszczyńska ? Gołuchowska oraz Kołłątaja ? Ułaszyna)
   Dokładne rozliczenie z realizacji budżetu zostanie podane po otrzymaniu informacji od jednostek organizacyjnych Miasta (do końca marca 2015 r.)

Przygotowanie budżetu na rok 2015
W trakcie roku Zarząd prowadził prace nad projektem budżetu Osiedla na rok 2015. Po raz trzeci wprowadziliśmy możliwość składania oraz głosowania przez mieszkańców nad zadaniami do projektu budżetu. W pierwszej części, trwającej do 23 maja, przyjmowaliśmy wnioski składane drogą elektroniczną (wpłynęło do nas łącznie 38 propozycji). Niestety, część nie mogła być przez nas realizowana ze względu na ograniczenia prawne lub zbyt duże wartości zadań. Następnie do 5 czerwca można było wypełniać ankietę, w której mieszkańcy odpowiadali na 3 pytania i głosowali na poszczególne propozycje zadań (12 zadań z puli wydatków inwestycyjnych oraz 10 z puli wydatków nieinwestycyjnych). Wypowiedziało się 188 osób. Budżet Osiedla przyjęty przez Radę Osiedla odzwierciedla wyniki głosowania i oczekiwania mieszkańców. Podsumowanie konsultacji znajduje się na stronie https://swierczewo.poznan.pl/budzet/2015

Jednocześnie został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego dla samorządów pomocniczych zadania pn. ?Zagospodarowanie Szacht ? etap II? na kwotę 200 000,00 zł. Dodatkowo Osiedle, jako wkład własny na zadanie grantowe przeznaczyło na rok 2015 środki w wys. 180 000,00 zł. Wniosek został wysoko oceniony przez Komisję i pozytywnie rozpatrzony, a zadanie będzie realizowane w 2015 r. przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Dodatkowo przystąpiliśmy do organizowanego po raz pierwszy konkursu dla osiedli ?peryferyjnych? na budowę infrastruktury drogowej ? pieszojezdni, chodników i dróg rowerowych. Złożony przez nas wniosek na zadanie polegające na budowie chodnika w ul. H. Kołłątaja na odcinkach Opolska ? Okrzei oraz Wojkiewicza ? Kwiatkowskiego zajął 5 miejsce i otrzymał częściowe dofinansowanie. W 2015 r. zrealizujemy fragment pomiędzy ul. Wojkiewicza a Kwiatkowskiego.

Zarządzanie mieniem przekazanym Osiedlu
W 2014 r. Osiedle nie miało w zarządzie mienia komunalnego. Osiedle Świerczewo przekazywało środki Zarządowi Zieleni Miejskiej na bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Karola Buczka/Hugona Kołłątaja i Wojciecha Korfantego oraz Szacht.

Kontakt z mieszkańcami

 • dyżury członków Rady Osiedla dla mieszkańców ŚwierczewaDyżury w siedzibie Rady i Zarządu Osiedla odbywają się w każdą środę w godz. 17:00 ? 18:00, poza okresami wakacyjnymi. W poprzednim roku odbyły się łącznie 43 dyżury. Jednocześnie istnieje możliwość zgłaszania spraw przez formularz na stronie internetowej Osiedla oraz na pocztę mailową.
 • druk gazetki
  Wydano 4 numery gazetki, każda o nakładzie 1800 egzemplarzy, która została rozdystrybuowana wśród mieszkańców Osiedla. Gazetka jest bezpłatna.
 • internet
  • strona internetowa
   Strona Osiedla, która funkcjonuje pod adresem www.swierczewo.poznan.pl zawiera bieżące informacje z działalności organów Osiedla oraz wydarzeń na osiedlu. W 2014 r. zanoto-wała 35 237 odwiedzin (wzrost o 4,3 % r/r) przez 19 347 użytkowników (wzrost o 13,77 % r/r).
  • facebook
   Jednocześnie prowadzimy profile na portalach społecznościowych, m. in. pod adresem www.facebook.com/swierczewo, gdzie pod koniec grudnia mieliśmy 1698 zarejestrowanych fanów (wzrost o 40,8 % w stosunku do 2012 r.).
  • newsletter
   Obecnie do ponad 300 osób są co kilka dni wysyłane maile z linkami do artykułów znajdujących się na naszej stronie internetowej.

W imieniu Zarządu Osiedla pragnę podziękować całej Radzie Osiedla Świerczewo za owocną oraz bezkonfliktową współpracę na rzecz Świerczewa. W sposób szczególny podziękowania składam Przewodniczącej Rady p. Annie Matusewicz-Potockiej, z którą wielokrotnie uczestniczy-liśmy w spotkaniach w Urzędzie Miasta, jednostkach organizacyjnych oraz w odbiorach prac częściowych i końcowych zrealizowanych inwestycji ze środków finansowanych z budżetu Osiedla. Serdeczne podziękowania należą się także p. Jolancie Gruba i Marzenie Kozak z Urzędu Miasta Poznania – Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych (oddział Wilda) – za pomoc w prowadzeniu dokumentacji naszego osiedla oraz innym życzliwym pracownikom jednostek, z którymi współpracujemy (m. in. Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego, Straży Miejskiej czy Policji).

Przewodniczący Zarządu Osiedla Świerczewo

Tomasz Wierzbicki