Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Świerczewo za 2014 rok

Posiedzenia Rady
Rok 2014 był ostatnim pełnym rokiem działalności I kadencji Rady Osiedla Świerczewo. W dniu 22 marca 2015 r. odbędą się wybory do nowej Rady. W minionym roku Rada obradowała na 11 sesjach, które odbywały się w siedzibie Rady tj; Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Jesionowa 14. Podjęto 21 uchwał w tym : finansowych, organizacyjnych i opiniujących, wynikających z realizacji zadań statutowych osiedla.
Porządek obrad, protokoły oraz pozostałe materiały z posiedzeń są do wglądu w Oddziale Wspierania Jednostek Pomocniczych ? Wilda, ul. S. Czarnieckiego 5, oraz na stronie internetowej Osiedla.

Komisje Rady
W Radzie działa 5 stałych komisji problemowych i 1 doraźna :

  • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
  • Komisja Spraw Społecznych i Kontaktu z Mieszkańcami,
  • Komisja Infrastruktury i Transportu,
  • Komisja Ochrony Środowiska,
  • Komisja Zagospodarowania Przestrzennego,
  • Komisja Konkursu ?Zielony Poznań? (doraźna).

Dodatkowo działa zespół redakcyjny odpowiedzialny za przygotowanie materiałów do wydawania gazetki osiedlowej. W roku 2014 wydano 4 numery bezpłatnej gazetki osiedlowej pn. Świerczewo o łącznym nakładzie 7200 egzemplarzy. Gazetki zostały rozpropagowane wśród mieszkańców Osiedla.

Realizacja planu wydatków Osiedla na 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą nr LXXIX/1182/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12.10.2010 r. środki finansowe naliczone dla Osiedla Świerczewo na rok 2014 wyniosły ogółem :
318 489,00 zł. Szczegółowy podział środków odzwierciedla załącznik do Uchwały nr XXVIII/71/I/2013 z dnia 09.10.2013 r. ws. wprowadzenia zmian do projektu planu Osiedla Świerczewo na rok 2014.

Zdecydowana większość środków została przekazana do realizacji przez Wydziały UMP i miejskie jednostki organizacyjne. Najważniejsze z nich to :

? budowa oświetlenia ul. Ignacego Daszyńskiego ? realizator zadania Zarząd Dróg Miejskich,
? zagospodarowanie zielenią skweru przy ulicach: Opolska/Jesionowa – realizator zadania Zarząd Dróg Miejskich,
? utrzymanie zieleni w pasach drogowych (ul. W. Korfantego i Opolska) realizator zadania Zarząd Dróg Miejskich,
? opracowanie projektu budowy chodników ul. H.Kołłątaja (odc.Opolska ? S.Okrzei oraz J.Wojkiewicza ? E.Kwiatkowskiego) – realizator zadania Zarząd Dróg Miejskich,
? montaż ulicznych koszy na śmieci – realizator zadania Zarząd Dróg Miejskich,
? utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych ul. K. Buczka/H. Kołłątaja i W. Korfantego oraz terenu Glinianek ? realizator zadania Zarząd Zieleni Miejskiej,
? montaż 3-ch wiat przystankowych (ul. Opolska ? przystanki: Będzińska x 2, Świerczewo) ? realizator zadania Zarząd Transportu Miejskiego,

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wykonanych prac i poniesionych kosztów zostały ujęte w sprawozdaniu z działalności Zarządu Osiedla Świerczewo za rok 2014.

Dodatkowo radni tak jak w roku ubiegłym zajmowali się również zadaniami powierzonymi w zakresie prac remontowych : placówek oświatowych, dróg i chodników oraz konserwacji zieleńców przeznaczonych do realizacji przez Wydziały i miejskie jednostki organizacyjne. W związku z powyższym zaistniała konieczność podjęcia stosownych uchwał oraz uczestnictwa w wielu spotkaniach.

W ramach przydzielonych środków celowych do rozdziału przez Osiedle wykonano:
? ze środków przeznaczonych na prace remontowe w placówkach oświatowych wykonano:
– opracowanie dokumentacji technicznej oraz remont dachu w Przedszkolu nr 43,
ul. Wiązowa 5,
– zakupiono przeszklone drzwi wewnętrzne łączące korytarz z szatnią w Przedszkolu
nr 43, ul. Wiązowa 5,
– remont ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu nr 104, ul. Jesionowa 14,

? ze środków przeznaczonych na remonty dróg gminnych wykonano remonty nawierzchni chodników w ulicach:
– Czereśniowej (na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Góreckiej) ? strona
Południowa,
– Gostyńskiej (na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Leszczyńskiej) – strona Północna,
– Wiązowej (na odcinku od ul. Stobrawskiej do ul. Goleszowskiej),
– Cymsa i Kiedacza,
– Worcella.

Ponadto Rada Osiedla w minionym roku podejmowała szereg działań mających na celu: wspieranie inicjatyw społecznych, integrację środowiska lokalnego a także poprawę warunków egzystencji mieszkańców Osiedla. Zorganizowano spotkania z mieszkańcami ulic: Burszty, Stefańskiego, Kołłątaja z merytorycznymi jednostkami, celem dokonania uzgodnień określających możliwości realizacyjne budowy tych ulic. Ponadto przedstawiciele Rady i Zarządu Osiedla uczestniczyli w odbiorach robót zadań zrealizowanych przez wskazane jednostki, a finansowanych ze środków Rady.

Dodatkowo w ramach akcji sprzątanie świata Rada Osiedla dwukrotnie posprzątała teren Szacht przy współudziale mieszkańców, Zarządu Zieleni Miejskiej oraz młodzieży szkolnej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3.

W ramach poprawy i kontroli bezpieczeństwa na terenie Osiedla przedstawiciel Rady uczestniczył w comiesięcznych spotkaniach, które odbywały się w Komisariacie Policji Poznań ? Wilda w ramach programu ?Bezpieczna dzielnica ? bezpieczny mieszkaniec?.

W minionym roku Rada Osiedla przystąpiła do kolejnej edycji Konkursu ?Zielony Poznań?. Powołana do tego celu komisja konkursowa (doraźna) dokonała lustracji i oceny obiektów zgłoszonych do I etapu konkursu. Po zakończeniu wszystkim uczestnikom wręczono nagrody.

W 2014 r. wystosowano 77 pism i wiele e-maili do różnych instytucji, Wydziałów UMP, jednostek miejskich i osób prywatnych.

Korespondencja dotyczyła m.in. takich zagadnień jak:

? uporządkowania terenu wokół śmietnika przy skrzyżowaniu ulic: Czechosłowackiej/Śliwkowej,
? wykonania przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. Leszczyńską na wys. ul. W.Wróblewskiego,
? wniosków Rady do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Poznania,
? zaopiniowania zmiany siedzib obwodów głosowania utworzonych na terenie działania Osiedla Świerczewo,
? wniosku Rady Osiedla o utwardzenie materiałem pofrezowym nawierzchni
ul. Reczeńskiej,
? wniosków dot. poprawy bezpieczeństwa na terenie Osiedla,
? zaopiniowanie zadania polegającego na utwardzeniu pofrezem ciągu pieszego
w brakujących miejscach ul. Trąmpczyńskiego,
? naprawy nawierzchni parkingu przed zespołem przychodni zdrowia przy
ul. Opolskiej 58,
? uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Świerczewo część A?,
? propozycji lokalizacji nowych koszy na śmieci,
? uporządkowania terenu ze śmieci i odpadów wielkogabarytowych wzdłuż południowej granicy Poznania,
? remontu chodnika przy ul. Gostyńskiej,
? zamontowania progów zwalniających przy ul. Cisowej,
? sprawdzenia legalności ustawienia nośników reklamowych na terenie Osiedla,
? uporządkowania terenu z zalegających wraków pojazdów pomiędzy ul. H.kołłątaja a J.Lelewela,
? zaopiniowanie zmian obwodów szkół podstawowych na terenie Osiedla,
? propozycji zmian RO Świerczewo do projektów statutów j.p.m.,
? korespondencji ws. zadań realizowanych przez Wydziały UMP i m.j.o. ze środków Rady Osiedla,
? prośby o interwencyjne koszenie oraz uporządkowanie terenów na Osiedlu,
? korespondencji ws. zadań powierzonych,
? zaopiniowania wniosków do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego,
? likwidacji zdewastowanego budynku u zbiegu ulic: Opolskiej i Będzińskiej,
? wniosku o podjęcie działań przez ZZM mających na celu umożliwienie korzystania
z miejsca pod ognisko przy ul. W.Korfantego,
? zaopiniowania wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy o uruchomieniu dodatkowych połączeń linii autobusowej nr 49,
? podjęcia działań interwencyjnych ws. podcięcia gałęzi topoli rosnącej na zapleczu posesji przy ul. Tyca 11,
? likwidacji z terenu Osiedla pojemników na odzież używaną,
? uporządkowania i monitorowania terenu wokół ?Sielanki?.

Zarządzanie mieniem przekazanym Osiedlu

Osiedle w roku 2014 nie miało w zarządzie mienia komunalnego. Jednocześnie Osiedle Świerczewo przekazało środki finansowe Zarządowi Zieleni Miejskiej na bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. K. Buczka/H.Kołłątaja i W. Korfantego oraz na Glinianki.

Przygotowanie budżetu na 2015 rok
W trakcie roku budżetowego Rada i Zarząd Osiedla prowadzili prace nad konstruowaniem projektu planu Osiedla Świerczewo na rok 2015, który został przyjęty na sesji w dniu 24.07.2014 r. a zweryfikowany w dniu 05.11.2014 r. Po raz kolejny wprowadziliśmy możliwość składania drogą elektroniczną przez mieszkańców swoich propozycji do budżetu Osiedla. Następnie mieszkańcy głosowali (188 osób głosujących)na poszczególne zadania. Niestety, większość z nich nie mogła być uwzględniona z uwagi na brak możliwości realizacyjnych lub zbyt duże koszty. Budżet Osiedla przyjęty przez Radę Osiedla odzwierciedla wyniki głosowania i oczekiwania mieszkańców. Podsumowanie konsultacji znajduje się na stronie https://swierczewo.poznan.pl/budzet/2015 .

Jednocześnie został złożony wniosek konkursowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta ? osiedli na zadanie pn. ?Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) ? etap II (budowa alejek, montaż małej architektury)? na kwotę 200 000,00 zł. Dodatkowo Osiedle, jako wkład własny na zadanie grantowe przeznaczyło na rok 2015 środki w wys. 180 000,00 zł. Wniosek został wysoko oceniony przez komisję konkursową i pozytywnie rozpatrzony, a zadanie będzie realizowane w 2015 roku przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Ponadto Osiedle przystąpiło do organizowanego po raz pierwszy konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla osiedli peryferyjnych w zakresie budowy, modernizacji lub remontu ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych. Ponieważ złożony wniosek pn. ?Budowa chodnika w ul. H.Kołłątaja? otrzymał częściowe dofinansowanie, w roku 2015 zostanie wykonany tylko odcinek E.Kwiatkowskiego ? J.Wojkiewicza.

Główne zadania inwestycyjne ujęte w budżecie na 2015 r. to :

? doposażenie placu zabaw przy ul. W.Korfantego,
? budowa oświetlenia w ul. Sempołowskiej (projekt),
? montaż ?psich pakietów? (ul.Wielichowska, ul.Wróblewskiego),
? remont 2-ch wiat na przystankach ?Cieszyńska?(ul. Opolska) oraz ?Śmiełowska? (ul.Leszczyńska),

Szczegółowy projekt planu określa załącznik do Uchwały Nr XL/93/I/2014 z dnia 05.11.2014 r. ws. wprowadzenia zmian w projekcie planu Osiedla Świerczewo na rok 2015.

Kontakt z mieszkańcami

a) dyżury członków Rady Osiedla dla mieszkańców Świerczewa
Dyżury w siedzibie Rady i Zarządu Osiedla odbywają się w każdą środę w godz. 17:00 ? 18:00, poza okresami wakacyjnymi. W roku 2014 odbyły się łącznie 43 dyżury. Jednocześnie istnieje możliwość zgłaszania spraw przez formularz na stronie internetowej Osiedla oraz na pocztę e-mailową.

b) prowadzenie strony internetowej
Strona Osiedla, która funkcjonuje pod adresem www.swierczewo.poznan.pl zawiera bieżące informacje z działalności organów Osiedla, a także wydarzeń na osiedlu. W roku 2014 strona zanotowała 35 237 odsłon. Jednocześnie prowadzimy profile na portalach społecznościowych, m. in. pod adresem www.facebook.com/swierczewo. Ponadto za pośrednictwem strony uruchomiony został newsletter, dzięki któremu wysyłane są do zarejestrowanych osób linki do artykułów znajdujących się na naszej stronie internetowej.

W imieniu Rady Osiedla pragnę podziękować Zarządowi Osiedla za współpracę i duże zaangażowanie w skuteczne działania na rzecz społeczności lokalnej Osiedla Świerczewo a także pracownikom Oddziału Wspierania Jednostek Pomocniczych ? Wilda za wspieranie oraz pomoc w prowadzeniu niezbędnej dokumentacji.

Przewodnicząca Rady Osiedla Świerczewo

Anna Matusewicz – Potocka