Wzrost opłat za wywóz odpadów

ZM Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej informuje o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami od 1 lipca.

Od 1 lipca 2019 r. opłatę należy uiszczać na dotychczasowy numer konta w zmienionej wysokości według poniższych stawek:

Nieruchomość do 4 lokali mieszkalnych:

  • odpady zbierane selektywnie – 16 zł
  • odpady zbierane nieselektywnie – 30 zł

Nieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych:

  • odpady zbierane selektywnie – 14 zł
  • odpady zbierane nieselektywnie – 30 zł

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i nowej stawki opłaty zależnej od zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych (selektywnie lub nieselektywnie).

http://www.goap.org.pl/aktualno%C5%9Bci/75-zmiana-stawek-op%C5%82aty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-od-1-lipca-2019