Wybory do rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania zarządził na 24 marca 2019 r. wybory do rad osiedli Miasta Poznania, w tym Rady Osiedla Świerczewo. Kandydaci mogą się zgłaszać do 22 lutego.

KANDYDACI NA RADNYCH

Kandydować ma prawo każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze Osiedla.

Terminy przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych:

  • 11-15, 18-19 lutego – w godz. 8:00-15:30
  • 20-22 lutego – w godz. 8:00-19:00

KANDYDACI DO KOMISJI WYBORCZYCH

W celu przeprowadzenia głosowania zostaną powołane obwodowe komisje wyborcze. W skład komisji mogą wchodzić wyborcy stale zamieszkujący na terenie Poznania. Za pracę w komisji przysługuje dieta w wysokości:

  • 380 zł – dla przewodniczącego
  • 330 zł – dla zastępcy przewodniczącego
  • 300 zł – dla członka

Zgłoszenia na członków okw przyjmowane będą do 22 lutego 2019 r.

Miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych oraz na członków okw: Urząd Miasta Poznania – Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta:

  • ul. Gronowa 20, pok. 319 i 321
  • os. Bohaterów II Wojny Światowej 36A, pok. 23
  • ul. Słowackiego 22, pok. 148
  • ul. Matejki 50, pok. 219 i 220
  • ul. Libelta 16/20, pok. 106 i 107

DRUKI ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO RADY OSIEDLA ORAZ DO KOMISJI WYBORCZEJ

Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Poznania