Budżet 2011 r.

1. Przychody

Cel przychodów Kwota
Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych 166 402,00 zł
Przychody na wydatki administracyjne 12 500,00 zł
Inne 0,00 zł
Razem 178 902,00 zł

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – wydatki administracyjne

Zakres rzeczowy Kwota
Zwrot kosztów dla członków organów Osiedla 6 000,00 zł
Zakup artykułów spożywczych 500,00 zł
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia siedziby Rady Osiedla 600,00 zł
Usługi związane z bieżącą działalnością Rady Osiedla 200,00 zł
Druk gazetki osiedlowej 5 000,00 zł
Zakup materiałów papierniczych 200,00 zł
Razem 12 500,00 zł

 

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – pozostałe wydatki

Zakres rzeczowy Kwota
Utrzymanie i doposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Osiedla 18 265,00 zł
Przegląd placów gier i zabaw pod względem bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z prawem budowlanym 1 500,00 zł
Razem 19 765,00 zł

 

Zadania proponowane do realizacji przez jednostki organizacyjne

Zakres rzeczowy Nazwa jednostki Kwota
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty UM 2 500,00 zł
Organizacja konkursów i olimpiad szkolnych – zakup nagród –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty UM 4 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole nr 43 Wydział Oświaty UM 1 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole nr 104 Wydział Oświaty UM 1 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Gimnazjum nr 44 Wydział Oświaty UM 3 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Zespół Szkół Mechanicznych Wydział Oświaty UM 5 000,00 zł
Renowacja placu zabaw i terenu zielonego –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty UM 3 000,00 zł
Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty UM 6 000,00 zł
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty UM 6 000,00 zł
Utrzymanie psów ratowniczych, zakupy –
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 PSP
Wydział
Zarządzania
Kryzysowego
i Bezpieczeństwa
1 000,00 zł
Utwardzenie ul. J. Różyckiego Zarząd Dróg Miejskich 64 852,00 zł
Utwardzenie ul. St. Kunickiego (oraz chodniki) –
dokumentacja techniczna
Zarząd Dróg Miejskich 36 285,00 zł
Montaż wiat przystankowych
(Jesionowa, Korfantego)
Zarząd Transportu Miejskiego 13 000,00 zł
Razem 146 637,00 zł