Budżet 2019 r.

Środki naliczone dla Osiedla na 2019 r: 480 807 zł, w tym:
  • naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla: 115 608 zł
  • naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości: 262 540 zł
  • środki przeniesione (niewykorzystane w 2017 r.): 102 659 zł

Zakres rzeczowy zadania Kwota (zł) Jednostka organizacyjna
Utrzymanie terenu Szacht 12 000 Zarząd Zieleni Miejskiej
Utrzymanie oraz założenie zieleni i małej architektury w pasach drogowych 20 000 Zarząd Dróg Miejskich
Zwiększenie środków celowych na remonty chodników 101 600 Zarząd Dróg Miejskich
Doposażenie placów zabaw (przy ul. Wielichowskiej oraz ul. Vetulaniego) 11 064 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakup rzutników
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14)
10 000 Wydział Oświaty
Zakup materiałów biurowe
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14)
807 Wydział Oświaty
Organizacja festynu
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14)
3 000 Wydział Oświaty
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14)
3 500 Wydział Oświaty
Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami i społecznością szkolną
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Jesionowa 14)
1 000 Wydział Oświaty
Centrum Inicjatyw Lokalnych 20 000 Gabinet Prezydenta
Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania 49 464 Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Skład i druk czasopisma osiedlowego 5 412 Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Kolportaż czasopisma osiedlowego 4 000 Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 000 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 3 000 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Środki nierozdysponowane
(do przeniesienia na 2020 r.)
110 124