Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025”

Urząd Miasta Poznania zaprasza mieszkańców Miasta Poznania do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025”, która jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na obszarze Miasta Poznania.

Nad ustaleniem głównych celów strategicznych pracowała Rada Programowa ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025”. Obok trwających prac Rady Programowej zorganiozwano warsztaty, w których brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025” stawia sobie za strategiczny cel wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy też wykluczonych społecznie poprzez:

  • wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta,
  • poprawę zasadniczych warunków życia mieszkańców: ekonomicznych, społecznych i kulturowych w mieście Poznaniu,
  • lepsze bezpośrednie zaspokojenie potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturowych mieszkańców.

Projekt dokumentu oraz formularz konsultacji znajduje się na stronie http://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/zdrowie,p,38117,38122.html